Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय,दिङ्गला भोजपुर

दिङ्गला

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सुरेन्द्र यादव


सुरेन्द्र यादव


सुरेन्द्र यादव
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा नागरिकता शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल surendra4yadav1990@gmail.com
सम्पर्क 9862325107
बहाल मिति २०७४ जेष्ठ २३