Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय,दिङ्गला भोजपुर

दिङ्गला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय,दिङ्गला भोजपुर

दिङ्गला

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय,दिङ्गला भोजपुर

ठेगाना : दिङ्गला

फोन नं : ०२९-४२११२३

फ्याक्स : ०२९-४२११२३

इमेल : iaodingla@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/dingla.aao

Twitter : https://twitter.com/AaoDingla